วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ณ  กศน.ตำบลขามเฒ่า  ในวันที่  ๑๕ -๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น หนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.และเกียรติบัตรบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา

พิธีมอบรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น  หนึ่งแสนครูดี  เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.และเกียรติบัตรบุคลากร  หน่วยงาน  สถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมศูนย์  OTOP  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเรียนรู้การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ดศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน กศน.โครงการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดม ยาหม่อง

โครงการอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา  การทำยาดม  ยาหม่อง  ณ  บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่วัดศรีชมชื่น

นักศึกษา กศน. ขามเฒ่า ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่วัดศรีชมชื่น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559


สอบ N NET

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่ามารับตารางสอบ  N  NET  ภายในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ที่  กศน.ตำบลขามเฒ่า  เวลา  ๐๙.๐๐  น.


วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล

อบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียตนาม  ในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลขามเฒ่า

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลขามเฒ่า  วิชา  งานใบตอง  ณ  บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ในวันที่  ๔ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ๒๕๕๙