วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

กศน. ตำบลขามเฒ่าจัดโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน วันที่ 24 มีนาคม 2559  
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ณ. สนง. กศน. จังหวัดนครพนม วันที่ 10 มีนาคม 2559วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความกตัญญูด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความกตัญญูด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมาเปนวิทยากรให้ความรู้

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้ตรวจราชการ

วันที ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอเมืองนครพนม นำโดยนาย พันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนม ร่วมต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะโดยกศน.อำเภอเมืองนครพนม ไดจัดบูธฝึกอาชีพชุม อาทิเช่น การจักสาน (หวดประหยัดพลังงาน เสื่อ) การทำขนม (กล้วยทอด ขนมโดนัท กล้วยฉาบ) การเพาะเห็ดฟาง การทำบายศรี การทำพรมเช็ดเท้า การทำผ้าขาวม้า การทำกระเป๋าผ้าควิลท์ และยังมีสาธิตการสอนผู้ลืมหรือไม้รู้หนังสือ การสอนภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) ณ กศน. อำเภอเมืองนครพนม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่าที่ได้รับตารางสอบแล้วให้ไปสอบตามวันและเวลา แต่งกายสุภาพ เตรียมบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน สถานที่สอบ รร. นครพนมวิทยาคม สอบวิชาบังคับวันที่ 12 13 และ สอบวิชาเลือกวันที่ 19 20 มีนาคม 2559วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น

จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น ณ กศน. อำเภอเมืองนครพนม  ในวันที่ื  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น

จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ กศน. อำเภอเมือง