วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สอบ N - NET นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครพนม

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่านะคะ ในวันที่ 25 สิงหาคม  2556 จะมีการสอบ  N - NET ให้นักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนนี้ มารับตารางสอบและตรวจสอบรายชื่อที่ กศน.ตำบลขามเฒ่าในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 2556 นะคะ เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป



รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอเมืองนครพนม

กศน.อำเภอเมืองนครพนมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 14 -15 สิงหาคม  2556 ได้รับการประเมินผ่านไปด้วยดีทั้งสองวัน




























อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โซนลีลาวดี ที่ กศน.ตำบลบ้านกลาง







อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ กศน.ตำบลบ้านกลาง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  52 คน  ได้รับความอนุเคราะห์จากกองร้อย ตชด.จังหวัดนครพนม ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้กับนักศึกษาโซนลีลาวดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ที่ กศน.ตำบลคำเตย

นักศึกษา กศน.โซนลีลาวดี อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ที่ กศน.ตำบลคำเตย  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  58 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาตำบลคำเตย  ขามเฒ่า  ดงขวางและบ้านกลาาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก กองร้อย ตชด.จังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์คะ