วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สอบ N - NET นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครพนม

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่านะคะ ในวันที่ 25 สิงหาคม  2556 จะมีการสอบ  N - NET ให้นักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนนี้ มารับตารางสอบและตรวจสอบรายชื่อที่ กศน.ตำบลขามเฒ่าในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 2556 นะคะ เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอเมืองนครพนม

กศน.อำเภอเมืองนครพนมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 14 -15 สิงหาคม  2556 ได้รับการประเมินผ่านไปด้วยดีทั้งสองวัน
อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โซนลีลาวดี ที่ กศน.ตำบลบ้านกลางอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ กศน.ตำบลบ้านกลาง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  52 คน  ได้รับความอนุเคราะห์จากกองร้อย ตชด.จังหวัดนครพนม ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้กับนักศึกษาโซนลีลาวดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ที่ กศน.ตำบลคำเตย

นักศึกษา กศน.โซนลีลาวดี อบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ที่ กศน.ตำบลคำเตย  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  58 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาตำบลคำเตย  ขามเฒ่า  ดงขวางและบ้านกลาาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจาก กองร้อย ตชด.จังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์คะ