วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา การทำดอกกันเกรา

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ ๒๑ ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.               

ที่ บ้านชะโงม  หมู่ ๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
(กลุ่มโซนลีลาวดี)  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘
ณ  กศน.ตำบลดงขวาง
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอส์ (กลุ่มโซนลีลาวดี)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาโรคเอส์ (กลุ่มโซนลีลาวดี)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ที่  กศน.บ้านกลาง  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม