วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

#ประกาศ!!! #ประกาศ!!! #ประกาศ!!! กศน.อำเภอเมืองนครพนม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม หรือ กศน. ตำบล ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0984298470ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย