วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

รับการประเมิน กศน.ตำบลขามเฒ่า

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

ณ กศน.ตำบลขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

#ประกาศ!!! #ประกาศ!!! #ประกาศ!!! กศน.อำเภอเมืองนครพนม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม หรือ กศน. ตำบล ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0984298470ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย