วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

#ประกาศ!!! #ประกาศ!!! #ประกาศ!!! กศน.อำเภอเมืองนครพนม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม หรือ กศน. ตำบล ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0984298470ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


กศน.ตำบลขามเฒ่า เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer)

กศน. ตำบลขามเฒ่า ได้นำเกษตรต้นแบบประจำตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer) ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer