วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางสอบ N -NET

นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า  มารับตารางสอบ  N -NET วันที่  13  สิงหาคม  2558  ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ
ณ กศน.ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
วันที่  ๒๔  เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘