วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

สังเกตุการจัดกระบวนการสอนของโซนตำบลดงขวาง

ร่วมสังเกตุการจัดกระบวนการสอนอย่างถูกวิธีของโซนดงขวางสังเกตการสอนการจัดกระบวนการเรียนรู้โซนตำบลคำเตย

ร่วมสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรูหลักวิธีการสอนที่ กศน.ตำบลคำเคย

จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องโอ่งแก้จน ณ กศน.เมืองนครพนม

จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องโอ่งแก้จน ให้กับนักศึกษาตำบลในเมือง ตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองแสง  และตำบลขามเฒ่าวันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

ประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียน ๒/๒๕๕๖  กศน.อำเภอเมืองนครพนมโครงการยุวกาชาด

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายยุวกาชาด ที่ กองร้อย ตชด.๒๓๖
แข่งสุดยอด กศน.อำเภเมืองนครพนม

แข่งสุดยอด กศน.อำเภเมืองนครพนม

จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษอังกฤษกับวิชาคณิตศาสตร์

จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษอังกฤษกับวิชาคณิตศาสตร์  ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว  ในวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 


แจ้งตารางสอบ N-NET ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่า  จะสอบ N-NET  ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม


ตารางสอบ N – NET
สนามสอบ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  (นพว.)
กศน.อำเภอเมืองนครพนม

ระดับประถมศึกษา
วันที่
เวลา
รหัสวิชา
สาระ
ระยะเวลาการสอบ


วันอาทิตย์ที่
23 ก.พ. 2557
09.00-12.00 น.
402
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
3  ชั่วโมง
พัก  1  ชั่วโมง
13.00-15.00 น.
401
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะการดำเนินชีวิต
2  ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่
เวลา
รหัสวิชา
สาระ
ระยะเวลาการสอบ


วันอาทิตย์ที่
23 ก.พ. 2557
09.00-12.00 น.
412
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
3  ชั่วโมง
พัก  1  ชั่วโมง
13.00-15.00 น.
411
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะการดำเนินชีวิต
2  ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่
เวลา
รหัสวิชา
สาระ
ระยะเวลาการสอบ


วันอาทิตย์ที่
23 ก.พ. 2557
09.00-12.00 น.
422
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
3  ชั่วโมง
พัก  1  ชั่วโมง
13.00-15.00 น.
421
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะการดำเนินชีวิต
2  ชั่วโมง
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โซนลีลาวดี

นักศึกษาโซนลีลาวดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โซนลีลาวดี ประกอบด้วย ตำบลขามเฒ่า,ดงขวาง,บ้านกลาง,คำเตย  ในวันที่  ๓๐ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  กศน.ตำบลคำเตย