วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า สอบปลายภาค 1/2557

แจ้งนักศึกษา กศน. ตำบลขามเฒ่ามารับตารางสอบในวันที่ 18 กันยายน 2557 ที กศน. ตำบลขามเฒ่า ระดับ ม. ต้นและ ม. ปลาย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ทรา บรมราชินีนาถ


กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ทรา  บรมราชินีนาถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ทรา  บรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี  การศึกษาด้านสาธารณสุข วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สังคมและมนุษย์ศาสตร์  ประจำปี  ๒๕๕๗  และเพื่อฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๑๕๐  ปี  ให้แก่นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนั้น  ครู กศน.ตำบลขามเฒ่า และนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้จัดทำบอร์ดและนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนและนักศึกษาในตำบลขามเฒ่าได้มาศึกษาผลงานดังกล่าวของท่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๗– ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗    ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
สอบ N -net

แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่าให้มารับตารางสอบ N - Net  ในวัน ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๗  ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗


ร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปรองดองสมานฉันท์  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๔– ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗    กศน.อำเภอเมืองนครพนม

ร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระบรมโอรสาธิราช


เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก  พระบรมโอรสาธิ  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗    วัดสว่างสุวรรณนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดนครพนม


ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ฟังธรรมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์  คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดนครพนม       ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗    โอกาสศรีบัวบาน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม