วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2559 ณ.หอสมุดแห่งชาติ นครพนม เวลา 08.00 น.

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชาชนทั่วไปในตำบลขามเฒ่าที่ต้องการสมัครเรียน กศน.  ให้มาสมัครที่ กศน.ตำบลขามเฒ่าและที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลขามเฒ่าได้ทุกหมู่บ้าน เตรียมเอกสารดังรายละเอียดที่ประกาศไว้
รับสมัครตั้งแต่วันทีี่ ๑ ต.ค. -๓๑  ต.ค. ๒๕๕๙
หลักฐานมีดังนี้
๑.  วุฒิเดิม
๒.  บัตรประชาชน
๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
๕.  รูปถ่าย  ๓  แผ่น