วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


กศน.ตำบลขามเฒ่า เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer)

กศน. ตำบลขามเฒ่า ได้นำเกษตรต้นแบบประจำตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer) ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmerกศน.ตำบลขามเฒ่า ได้จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัลชุมชน

กศน. ตำบลขามเฒ่า ได้จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลขามเฒ่า


กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสือชุมชน"


กศน.ตำบลขามเฒ่า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "บ้านหนังสือชุมชน" ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยให้บริการสื่อ หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และมีการหมุนเวียนสื่อทุกสัปดาห์ให้ตามความต้องการของชุมชน สถานที่มีความเหมะสม (ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562)
กศน.ตำบลขามเฒ่า จัดการสอนการรู้หนังสือไทย


กศน. ตำบลขามเฒ่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562กศน.ตำบลขามเฒ่า จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กศน. ตำบลขามเฒ่า จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา