วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น