วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

รับการประเมิน กศน.ตำบลขามเฒ่า

 กศน.ตำบลบ้านผึ้ง รับการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

ณ กศน.ตำบลขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม