วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา การทำดอกกันเกรา

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแหละชุมชน (วสช.) วิชา  การทำดอกกันเกรา
ในวันที่ ๑๘ ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.               
ที่ บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ ๓  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการการพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรวิชา การหล่อพระธาตุ

โครงการการพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรวิชา การหล่อพระธาตุ
วันที่  ๑๐ ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘

ณ  กศน.ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม


วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการศึกษาอาชีพ วิชางานใบตอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การจัดการศึกษาอาชีพ  วิชางานใบตอง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัด
นครพนม

ระยะเวลาการฝึกอบรมวันที่  ๒๙ ๓๐  พฤษภาคม    ๒๕๕๘