วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

ร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ที่บ้านดงต้อง  ตำบลดงขวาง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

อบรมการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ

ข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม  12  ประการ  ที่  จังหวัดอุดรธานีร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ร่วมถวายพระพรงานวันพ่อ

เข้าร่วมถวายพระพรงานวันพ่อ  ที่  ศาลากลาง  ถวายพานพุ่ม
โครงการค่ายยุวกาชาด

จัดโครงการค่ายยุวกาชาด ณ  จังหวัดทหารบก

โครงการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด

นักศึกษา กศน.ตำบลขามเฒ่าเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
โครงการจัดกิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรรมชาติ

กศน.ตำบลขามเฒ่าจัดโครงการจัดกิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรรมชาติ  ที่ กศน.ตำบลขามเฒ่า
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชางานใบตอง (กลุ่มผู้สูงอายุ)

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  วิชางานใบตอง  กลุ่มผู้สูงอายุ  จัดที่  บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาจักสานกระติบข้าว

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  วิชาจักสานกระติบข้าว  จัดที่บ้านชะโงม  ม.๖  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมภูมิคุ้มกันและต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มโซนลีลาวดี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมภูมิคุ้มกันและต่อต้านยาเสพติด  จัดที่  กศน.ตำบลคำเตย  โดยมี  กศน.ตำบลคำเตย,ขามเฒ่า,บ้านกลางและดงขวาง  โดยมี ร้อยโทวีรพนธ์  บุตรนามเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด