วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

แจ้งตารางสอบ N-NET ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

แจ้งนักศึกษาตำบลขามเฒ่า  จะสอบ N-NET  ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  สนามสอบ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม


ตารางสอบ N – NET
สนามสอบ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  (นพว.)
กศน.อำเภอเมืองนครพนม

ระดับประถมศึกษา
วันที่
เวลา
รหัสวิชา
สาระ
ระยะเวลาการสอบ


วันอาทิตย์ที่
23 ก.พ. 2557
09.00-12.00 น.
402
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
3  ชั่วโมง
พัก  1  ชั่วโมง
13.00-15.00 น.
401
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะการดำเนินชีวิต
2  ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่
เวลา
รหัสวิชา
สาระ
ระยะเวลาการสอบ


วันอาทิตย์ที่
23 ก.พ. 2557
09.00-12.00 น.
412
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
3  ชั่วโมง
พัก  1  ชั่วโมง
13.00-15.00 น.
411
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะการดำเนินชีวิต
2  ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่
เวลา
รหัสวิชา
สาระ
ระยะเวลาการสอบ


วันอาทิตย์ที่
23 ก.พ. 2557
09.00-12.00 น.
422
สาระความรู้พื้นฐาน
สาระการพัฒนาสังคม
3  ชั่วโมง
พัก  1  ชั่วโมง
13.00-15.00 น.
421
สาระทักษะการเรียนรู้
สาระการประกอบอาชีพ
สาระการทักษะการดำเนินชีวิต
2  ชั่วโมง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น