วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

ศูนย์การเรียนชุมชน ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น