วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ระหว่างวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ที่  วัดศรีชมชี่น  ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น